deski ei

24.04.2017 kello 08.18

Kannanotto: Kotitalousopetus on elintärkeää nykypäivän ja tulevaisuuden nuorille sekä heidän perheilleen


Kotitaloudessa opituista tiedoista ja taidoista on hyötyä läpi koko elämän. Tärkeää on yksilön omien lähtökohtien huomioon ottaminen ja kokonaisvaltaisen kasvun tukeminen.

Kotitalous on perusopetuksen oppiaine, joka monin eri tavoin edistää oppilaiden luovuutta ja vastuullisuutta sekä antaa valmiuksia omassa arjessa selviytymiseen. Koulutusleikkausten vuoksi on vaarana, että kotitalousopetuksen määrärahat pienenevät jatkuvasti ja ryhmäkoot kasvavat liian suuriksi.

Kotitalousopettajien liiton tekemän kyselyn mukaan oppilasta kohti käytettävissä oleva vuosittainen määräraha on keskimäärin 32 euroa / oppilas, kun vaihteluväli on 16–70 euroa / oppilas. Opetukseen käytettävissä oleva määräraha ei mahdollista kotimaisten raaka-aineiden hankintaa kuin satunnaisesti. Kotimaisen kalan ja lihan käyttäminen opetuksessa on lähes mahdotonta johtuen opetukseen käytettävissä olevasta määrärahan pienuudesta sekä kyseisten tuotteiden saatavuudesta ja kalleudesta. Kuitenkin opetuksen tulisi vastata tämän päivän tarpeita ja ohjata lasten ja nuorten ruokakäyttäytymistä hyvinvoinnin parantamiseksi.

Oppilaat haluavat tehdä omin käsin ja nauttia itse tehdyistä tuotoksista. Ruokakasvatuksen tulee motivoida oivaltamaan ja ymmärtämään ruonvalmistusprosesseihin sekä yleensä arkeen liittyviä asioita. Kouluissa oppiaineyhteistyö ja kouluruokailun opetuksellisen mahdollisuuden ymmärtäminen tuottavat oppilaille ruokasivistystä, lisäävät ruokaosaamista sekä ruokatajua. Koulun ruokakasvatusta tuleekin kehittää tiedepohjaltaan laajemmaksi, oppilaiden tarpeita paremmin huomioivaksi ja nykyistä oppilaskeskeisemmäksi. Kotitalousopetus tulee järjestää laadukkaasti riittävin resurssein, mikä mahdollistaisi tutkitusti puhtaiden kotimaisten raaka-aineiden käyttämisen opetuksessa.
Osallistavalla ruokakasvatuksella on hyvä mahdollisuus rakentaa ruokatajua ja -sivistystä yhtäältä omien kokemusten ja aistimusten ja toisaalta tutkimukseen perustuvien tietojen sekä taitojen avulla. Ruokaan ja ravitsemukseen liittyvä opetus on tärkeä suunnitella ja toteuttaa varhaiskasvatuksesta alkaen koko koulutusjärjestelmän läpi kulkevana jatkumona kansanterveyden, kestävän elämäntavan, kuluttajaosaamisen sekä ruuan ja ruokakulttuurin arvostamisen edistämiseksi.

Tärkeää on perehtyä muun muassa koko ruokaketjuun alkutuotannosta lähtien ruokapöytään saakka, lähiruuan merkitykseen, ruokahävikin vähentämisen keinoihin ja ruuan eettiseen tuottamiseen esimerkiksi eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Lisätietoja: Anneli Rantamäki, pj, Kotitalousopettajien liitto
anneli.rantamaki@riihimaki.fi, p. 040 510 9045

Aira Kuvaja, toiminnanjohtaja, Kotitalousopettajien liitto
kotitalousopettajien.liitto@kolumbus.fi, p, 040 500 8316Materiaali on julkaisijan tuottamaa.