Aineopettajaliitto ry

Aineopettajaliiton kannanotto suunnitteilla olevaan lukion reaaliaineiden tuntijakokokeiluun

Lukion kehittäminen ja kokeilut sinänsä toivottavia
Aineopettajaliitto kannattaa lukion kehittämistä yleissivistävänä ja jatko-opintoihin valmistavana oppilaitoksena. Opiskelijoiden mahdollisuus valita opintojaan ohjatusti saattaa lisätä heidän opiskelumotivaatiotaan, mutta voi huonosti toteutettuna lisätä eri lukioiden kurssitarjonnan eriarvoistumista sekä eri sukupuolten kurssivalintojen segregaatiota.

Kokeilun ajankohta valittu hätäisesti

Meneillään on lukioiden opetussuunnitelmatyö ja ylioppilastutkinnon sähköistäminen. AOL ehdottaa suunnitteilla olevan tuntijakokokeilun siirtämistä aikaisintaan syksyyn 2017.

Huoli valintojen yksipuolistumisesta

AOL on huolestunut alueellisen tasa-arvon ja erikokoisten lukioiden välisen tasa-arvon säilymisestä. Opiskelijoille tulee taata mahdollisuus opiskella kaikkia ”koreihin” kuuluvia oppiaineita kontaktiopetuksessa. Tätä varten kokeiluun tulee varata tarvittava rahoitus.

Lisäksi AOL on huolestunut siitä, että opiskelijoiden valinnat reaaliaineiden “korien” sisällä eivät tulisi olemaan riittävän laaja-alaisia ja yleissivistäviä. Huolta on myös herättänyt se, millä tavoin opiskelijat valitsisivat niitä oppiaineita, joita ei opeteta peruskoulussa. Opiskelijoille on taattava pätevät aineenopettajat ja riittävästi opinto-ohjausta.

Opiskelijoiden tasa-arvo jatko-opintoihin pyrittäessä taattava

Kokeilu voi johtaa jatko-opintojen kannalta epäsuotuisiin kurssivalintoihin. Toivottavaa on, että tuntijako laaditaan siten, että opiskelija voi turvallisesti valita opintonsa niin, että lukioista valmistuneille taataan tasapuoliset jatko-opintomahdollisuudet.

Anneli Rantamäki
Aineopettajaliiton puheenjohtaja

aihetta koskeviin kysymyksiin vastaa
Jaakko Lindfors
Aineopettajaliiton lukiotoimikunnan puheenjohtaja
puh. 040 7751230
Aineopettajaliitto ry