Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

EU: tasapuolisia kilpailuedellytyksiä vaalittava jakamistaloudessa

Euroopan komissio on varapuheenjohtaja Jyrki Kataisen johdolla laatinut jakamistalouteen liittyvän ohjeistuksen EU-jäsenmaille. Tänään julkaistussa tiedonannossa sähköisen jakamisalustan ylläpitäjälle esitetään velvoitteita ja korostetaan tasapuolisia kilpailuedellytyksiä. Komissio tähdentää, että jakamistalous ei saa toimia työvoiman hyväksikäytön, veronkierron tai yhteiskuntavelvoitteiden välttelyn kanavana. SKAL odottaa, että nämä linjaukset otetaan huomioon myös Liikennekaarta koskevan hallituksen esityksen valmistelussa.

Komission varapuheenjohtaja Jyrki Kataisen ja komissaari Elżbieta Bieńkowskan esittelemä tiedonanto sisältää ohjeita ja suosituksia EU:n sisämarkkinoihin liittyvään lainsäädäntöön. Jakamistalouden tavoitteena on saada liikkeelle yhteiskunnan käyttämättömiä voimavaroja sähköisten alustojen kautta. Jakamistalouden haasteet liittyvät kuluttajasuojaan ja eri toimijoiden rooleihin: Missä vaiheessa jakamisalustan ylläpitäjää voidaan pitää työnantajana? Miten suojataan asiakasta? Milloin alustan kautta toimeksiantoja suorittavasta henkilöstä tulee elinkeinonharjoittaja, entä miten taataan jäsenmaiden verosaatavat?

Kuljetusyrittäjät odottavat, että samalla markkinalla toimitaan samoilla säännöillä. Liikennekaariesitys sallisi jakamistalouteen vedoten kuljetuspalveluiden tarjoamisen ilman liikennelupaa, ALV-velvollisuutta ja pitämättä kirjanpitoa. Olemme antaneet asiassa lausuntomme. Lisäksi teetimme yhdessä Taksiliiton kanssa asiantuntijalausunnon Liikennekaaren mahdollisista vaikutuksista. Kataisen tiedonannossa todetaan, että yleisen edun nimissä tulisi estää rinnakkaisten markkinoiden syntymistä ja taata reilut kilpailuolosuhteet (”level playing field”). Tämä tavoite tulisi toteuttaa myös verotuksen osalta. EU-viesti on yhdensuuntaisen ammattiliikenteen näkemysten kanssa.

Asiakassuojan näkökulmasta jakamistalous hämärtää palveluntuottajan roolia ja asiakkaan asemaa. Tiedonannon mukaan jakamisalustan (”collaborative platform”) asiakkaille on kerrottava selkeästi, ovatko palveluntarjoajat ei-ammattimaisia vai elinkeinonharjoittajia, ja mitä seurauksia tällä on asiakkaalle. Myöskään työlainsäädäntöä ei sovelleta jakamisalustojen kautta palveluitaan tarjoaviin, jos nämä eivät ole työsuhteessa jakamisalustaan ylläpitäjään.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry kannattaa uudenlaisten digitaalisten liiketoimintaratkaisujen kehittämistä. Samalla järjestö odottaa, että markkinoille luodaan tasavertaiset kilpailuedellytykset. Asiakkaan on voitava luottaa kuljetuspalveluiden tarjoajaan, ja viranomaisella tulee olla mahdollisuus valvoa toimintaa sekä yhteiskunnallisten velvoitteiden hoitamista sähköisten rekisterimerkintöjen avulla. Liikennelupa on mielestämme helppo ja tehokas keino laadun takeena ja valvonnan välineenä.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö. SKAL:n jäsenkuntaan kuuluu noin 5 600 kuljetus- ja logistiikka-alan yritystä. www.skal.fi

Komission jakamistalous-tiedonanto komission verkkosivuilla

Lisätietoja:
Iiro Lehtonen, toimitusjohtaja, SKAL, puhelin 040 502 8181
Heini Polamo, viestintäpäällikkö, SKAL, puhelin 040 5060 131
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry